Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị quán triệt các Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
- Lượt xem: 454

Ngày 11/3/2022 Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị quán triệt các Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho tất cả Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Minh Tâm Phó bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc – Báo cáo viên Hội nghị

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng hiện nay.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghi quán triệt các Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

- Kết luận số 21-KL/TW có 4 điểm mới:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

+ Nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đây đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá”, đây mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa xây và chống.

+ Xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN.

- Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản giữ nguyên 19 điều của Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, có điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi, có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; xây dựng 2 điều mới (điều 3, điều 13). Sắp xếp lại vị trí các điều; Việc bổ sung, sửa đổi các quy định để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đại biểu tham dự và trao đổi về các điểm mới trong Hội nghi quán triệt các Kết luận

của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện những kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các nghị quyết, kết luận khác của cấp ủy các cấp nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

THÀNH ĐƯỢC

Thông báo Thông báo

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông
 Truyền thông triển khai hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”
 Luật khám chữa bệnh
 Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh tim mạch

Bản đồ Bản đồ

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 668993